Zasady członkowstwa (zapisy i opłaty)

Uczestnictwo dziecka w zajęciach możliwe jest po podpisaniu stosownych dokumentów (Umowy Członkowskiej i Oświadczenia). Opiekun prawny zobowiązuje się do cyklicznego (miesięcznego) opłacania sładki członkowskiej.

.

Prowadzony jest nabór ciągły - zapisz swoje dziecko już dziś !

 

.

Zapisanie dziecka do uczestnictwa w zajęciach:

- kontakt z osobą do tego uprawnioną odpowiedzialną za ten zespół (tel. 502 037 373 - trener Przemysław Babijów), która poinformuje o terminie najbliższego treningu;

- osobista wizyta na boisku w Konarzewie (lub innym wskazanym miejscu treningu) i podpisanie niezbędnych dokumentów. 

.

Składka członkowska: 70 zł /mies. (najniższa w Gminie Dopiewo)

Zniżka 50 % na drugie i kolejne dziecko z rodzeństwa !

.

Możliwość opłacenia:

- osobiście u osób do tego uprawnionych z ramienia K.S. Orkan (opłata potwierdzana jest dokumentem z pieczęcią klubu);

- na numer konta bankowego (numer konta: 60 1020 4027 0000 1302 0444 8981, tytułem np.: składka za listopad Jan Kowalski 2003/2004, odbiorca: Klub Sportowy Orkan Konarzewo, ul. Poznańska 8a, 62-071 Konarzewo).

.

Informacje dodatkowe:

-  Uchwałą Zarządu Klubu z dnia 5 września 2016 roku ustalono 50 % rabatu w wysokości składki członkowskiej na drugie i kolejne dziecko z rodzeństwa uczestniczące w zajęciach sportowych w K.S. Orkan.

- Ustala się okres przejściowy, który nie jest objęty składką członkowską stanowiący cztery pierwsze jednostki treningowe (jednak nie dłużej niż 2 tygodnie), w których uczestniczy dziecko. Okres ten winien być poświęcony na zapoznanie dziecka z tematyką zajęć i rozpoznaniem jego rzeczywistego zainteresowania piłką nożną. 

- Składka członkowska pobierana jest w okresie styczeń - grudzień tj. cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem miesięcy letnich i zimowych (nawet wtedy gdy nie odbywają się zajęcia sportowe). Składka jest partycypacją rodziców w kosztach funkcjonowania klubu, a nie bezpośrednią opłatą za pobieranie zajęć sportowych.

.

Treść umowy członkowskiej:

 

§ 1.

1.        Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Organizatora Zajęć na rzecz Członka Klubu
i osoby znajdującej się pod jego prawną opieką (zwaną dalej „Zawodnikiem”) usług szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie sportu. Zajęcia odbywają się pod nazwą i patronatem stowarzyszenia K.S. Orkan Konarzewo.

2.        Organizator Zajęć zobowiązuje się zapewnić Członkowi Klubu obiekty, wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz niezbędny sprzęt dla uczestników zajęć.

§ 2. 

1.        Składający podpis pod niniejszą umową, Członek Klubu oświadcza, iż zarówno on, jak i osoba znajdująca się pod jego prawną opieką, a uczestnicząca w zajęciach K.S. Orkan Konarzewo, zobowiązują się do przestrzegania: Regulaminu K.S. Orkan Konarzewo, Zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych, które zostały podane do publicznej wiadomości.

2.        Członek Klubu na obiektach, w których odbywać się będzie szkolenie, zawody lub inne zajęcia w ramach funkcjonowania K.S. Orkan Konarzewo, będzie przestrzegał regulaminów wewnętrznych jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

3.        W stosunku do Organizatora Zajęć Członek Klubu jest osobą odpowiedzialną za osoby znajdujące się pod opieką Członka Klubu na terenie obiektu/obiektów sportowych.

4.        Organizator Zajęć nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, których bezpośrednią lub pośrednią przyczyną było niezastosowanie się do obowiązujących na obiekcie przepisów.

§ 3.

  1. Za realizację przedmiotu umowy, Członek Klubu zapłaci Organizatorowi Zajęć jako składkę członkowską, kwotę brutto 50 zł PLN miesięcznie, przelewem na konto klubowe:  60 1020 4027 0000 1302 0444 8981 w Banku PKO BP - oddział w Stęszewie lub osobiście na rzecz osób do tego uprawnionych z ramienia K.S. Orkan Konarzewo. Wpłata taka zostaje potwierdzona dokumentem
    z pieczęcią Organizatora Zajęć.
  2. Członek Klubu zobowiązany jest do regulowania płatności najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc wykonania usługi. W opisie przelewu powinny znaleźć się następujące dane: za co – np. składka za listopad, od kogo: imię-nazwisko osoby wpłacającej (lub zawodnika)  oraz rocznik w jakim trenuje zawodnik: np. 2003/2004. Dane Organizatora Zajęć znajdują się na stronie internetowej: http://www.orkankonarzewo.pl/.
  3. W przypadku nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie opisanym w ust. 2 i braku racjonalnego uzasadnienia takiej sytuacji miesięczna kwota może wzrosnąć o ustawową wysokość odsetek.

§ 4.

  1. Członek Klubu na podstawie niniejszej umowy wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie w celach marketingowych przez Organizatora Zajęć wizerunku osoby znajdującej się pod prawną opieką Członka Klubu, a uczestniczącej w zajęciach K.S. Orkan Konarzewo (dot. to m.in. zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Organizatora Zajęć, portalach społecznościowych, kalendarzach klubowych i innych materiałach o charakterze promocyjnym).
  2. Członek Klubu wyraża zgodę na umieszczenie przez Organizatora Zajęć reklam sponsorów/partnerów na oficjalnych strojach
    i sprzęcie sportowym zawodników K.S. Orkan Konarzewo.

§ 5.

1.        Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony

2.        Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy pod warunkiem złożenia wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia tzn.: wszystkie wypowiedzenia złożone w danym miesiącu skutkują rozwiązaniem umowy z końcem następnego pełnego miesiąca kalendarzowego.

3.        Organizator Zajęć zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku zalegania przez Członka Kluby z zapłatą co najmniej trzech rat miesięcznych, o których mowa w § 3. niniejszej umowy, co nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych należności pieniężnych w stosunku do Organizatora Zajęć.

4.        Nieobecność Członka Klubu na zajęciach nie powoduje po stronie Organizatora Zajęć zwrotu zapłaty za nie, a Członka Klubu nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zajęcia zgodnie z § 3. umowy.  Organizator Zajęć przewiduje możliwość odstępstwa od tych ustaleń w uzasadnionych przypadkach po obustronnych ustaleniach.

5.        Niezależnie od postanowienia § 5. ust. 3. w przypadku braku uregulowania wymaganej płatności do ostatniego dnia miesiąca,
w którym usługa jest realizowana, Organizator Zajęć może nie dopuścić zawodnika do zajęć do czasu uregulowania zaległych należności, informując o tym wcześniej Członka Klubu.

§ 6.

1.        Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.        W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3.        Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4.        Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

 Powrót