Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze - wzór nowej deklaracji członkowskiej

16 lutego 2007 r. wybrano nowy zarząd Klubu Sportowego Orkan Konarzewo. Dwuletnia kadencja minęła. 15 marca odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze podczas którego zostaną wprowadzone w życie nowe deklaracje członkowskie.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbędzie się 15 marca 2009 r., o godz. 17.00, w Świetlicy Gminnej, przy ulicy Kościelnej w Konarzewie. Zapraszamy wszystkich dotychczasowych działaczy oraz osoby zainteresowane udzielaniem się w życie lokalnego sportu.

Poniżej przedstawiamy tekst nowej deklaracji członkowskiej, która wejdzie w życie 15 marca. Osoby chcące działać w Klubie Sportowym Orkan Konarzewo zostaną poproszone o jej podpisanie.

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

 

 

Imię:                                              …………………………………................................................

 

 

Nazwisko:                                       ……………………………........................................................

 

Adres do korespondencji:          …………………………………………………………….............

 

 

Miejsce Pracy:                               ................................................................................................

 

 

Tel. kontaktowy:                          ………………………………………………………....................

 

 

E-mail:                                          ……………………………........................................................

 

 

 

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie w poczet członków K.S. „ORKAN KONARZEWO”.

 

 

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i zasady działania Klubu ujęte w jego statucie. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu i przestrzegania uchwał władz Klubu. 

 

 

Deklaruje wpłacić jednorazowo wpisowe w wysokości - 10zł; - 20zł; - 30zł; - 40zł; - 50zł;* (*niepotrzebne skreślić) oraz comiesięczną składkę w wysokości 10zł. lub więcej uiszczaną u skarbnika Klubu do dnia 20-tego każdego miesiąca.

        (data i miejsce)                                                        

                  (czytelny podpis składającego deklarację)

 

 

            Przypominamy Wszystkim członkom Klubu o regularnym  płaceniu składek. W przeciwnym razie Klub będzie zmuszony wykreślić z listy członków. Jednocześnie chcemy zapewnić  Państwa, iż pieniądze wpłacone na konto Klubu będą z należytą sumiennością inwestowane w rozwój Klubu.

 

 

Wyrażam zgodę na doręczanie mi zaproszeń na Walne Zebranie członków poprzez e-mail, pocztę bądź własnoręcznie: tak / nie* (*niepotrzebne skreślić)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby K.S. „ORKAN KONARZEWO”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133; Poz.883 z zm.)

 

 

       …………………………

       (czytelny podpis składającego deklarację)

 

 

 

 

 

Uchwałą Zarządu klubu z dnia ........................ przyjęto w/w na członka K.S. „ORKAN KONARZEWO”                                                                                                   

 

 

.      .........................................................................................

 

         (data i podpis Prezesa lub Sekretarza)

 

 

 

 

Członkowie , którzy wypełnili poprzednią delegację otrzymaną na pierwszym Zebraniu Sprawozdawczym Klubu, proszeni są o ponowne wypełnienie nowej poprawionej deklaracji.

 

 Powrót